Communicatie en organisatiestrategie

Te vaak twee verschillende werelden.

Van BuitenAf brengt ze samen.

Losjes, bevlogen en analytisch.

Wil je handen ineenslaan?

Of eerst wat heen-en-weer praten?

Neem contact op

Voor de organisatie. Voor in- en extern betrokkenen.

Voor eindresultaat en maatschappelijke impact.

Een stevig debat en prikkelende invalshoeken.

Het zijn de ingrediënten van een goed doordacht proces.


Verschil van inzicht is vaak te overbruggen.

Tegenstand te doorbreken.

Daarvoor is Van BuitenAf ontvankelijk.

Niets is immers boven alle kritiek verheven.

Benoemen helpt. Hoe bijtend ook.


Steun voor de vernieuwing is waar het werk op is gericht.

Met een herkenbare positionering en profilering.

Gevat in een strategische aanpak voor beleid en communicatie.

Van begin tot het einde.

Meedogenloos legt Van BuitenAf de vinger op de zere plek.

Met heldere keuzes, argumenten en richting.

In hoofdlijnen en toch fijnbesnaard.

Buitengewoon. Toegankelijk. Betrouwbaar.


Van BuitenAf ondersteunt met handige technieken.

Projectmatig en in te huren.

Voor producties en zinnige projecten voor langere termijn.

Of snelle opdrachten en een paar nachten doorhalen.


Van BuitenAf helpt zaken blootleggen.

Uit eigen initiatief en op verzoek.

Gericht op het behalen van maatschappelijke doelstellingen.

Op een zonnige toekomst.

Om wakker te schudden.

Te leren. Te verbeteren. Winst te maken.


Voor binnen en buiten.

Aanpak

meedogenloos.jpg
meedogenloos.png

Bij binnenkomst spijkerhard

Zo lijkt het. Strategie en communicatie gaan op de ontleedtafel. Dat gebeurt met open vizier. En iedereen weet: zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Genezing is het doel. Met gevoel voor mensen. Binnen en buiten de organisatie.

Opgeleverde plannen zijn goed doortimmerd. De aanpak evenwichtig. Ze leunen op inzichten uit het verleden. Houden rekening met overtuigingen of traditie. Maar altijd is er het zoeken naar nieuwe wegen. Passend, eigen en wijs. Eigenwijs.

fijnbesnaard.jpg
ontvankelijk.png

Het moet naar méér smaken

Zo is het ook met communicatie. De ontvanger – niet de zender! – bepaalt kracht en doeltreffendheid van de boodschap. Dat vraagt om zicht op behoefte, moment, communicatiedrager én vorm. Om gewenste informatie. Niet meer. Niet minder. Toegankelijk en gemakkelijk verteerbaar.

Beeld en taal zijn uitgekiend. Ze voorkomen achteloos gedrag. De juiste boodschappen beschikbaar maken. Stap voor stap. Ontvangers interesseren. Hen naar je toehalen, voorlichten en voor je winnen. Je gaat een relatie aan. En houdt 'm goed. Feedback organiseren hoort daar bij. Wederzijds.

doorbrekend.jpg
buitengewoon.png

Weinig werkelijk heilige huisjes

Betty Ford danst op de tafel van de Amerikaanse president. Uitdagend, uitnodigend. Verrassend zijn de effecten. Iedereen kwam die eerste schok te boven.

Hanteerbare oplossingen boven water tillen, daar gaat om. Voor maatschappelijke vraagstukken, organisatiekoers en kansrijke keuzes. Liefst zonder dat mensen hun neus kunnen drukken. Samen durven. Onalledaags. Relevant. Onderhuidse voorkeuren en verschillen van opvatting komen aan de oppervlakte. Gekozen methodieken overbruggen waar mogelijk uiteenlopende belangen. Actief zijn de bijdragen aan keuzes van deelnemers. Daarmee is het resultaat ook van hen.

zonnig_k.jpg
zonnig.png

Zet je partners in de spotlight

Gun de ander invloed. Je krijgt er steun voor terug. Ieders inbreng telt. Iedereen draagt gelijke verantwoordelijkheid. Stemmen wegen even zwaar. Elke samenwerkingspartner is verantwoording schuldig. Aan elkaar. Achterbannen. Publiek.

Spelregels zijn er. Ondersteuning ook. Betrokkenheid en een scala aan succesvolle projecten zijn het resultaat. Dat doen we door grenzen van het eigen comfort te verleggen.

Co-management is de naam. Het Jeugddirectoraat van de Raad van Europa ontwikkelt de methodiek tussen 1970 en 2000. Spannend en bewezen om gelederen te sluiten.

zinnig.jpg
zinnig.png

Al het goede komt van boven

Uit het eigen hoofd bijvoorbeeld. Inspiratie combineren met transpiratie werpt vruchten af. En dan mag het hoofd best boven het maaiveld uitsteken. Vooral wanneer het gaat om het uitventen van idealen en het behalen van maatschappelijk rendement. Met de blik naar binnen en naar buiten.

Deining veroorzaken, hemel en aarde bewegen – het kan nodig zijn. Bovendien: zonder wrijving geen glans! Maar altijd blijft het gaan om het waarmaken van de belofte. Aan samenleving en klanten. Aan medewerkers bovendien. Zij verdienen een organisatie die een stevige, onderscheidende en bovenal betrouwbare stap voorwaarts zet.

dapper_k.jpg
losjes.png

Beetje bizar, beetje bijzonder

Het beste halen uit twee werelden. Dat is de kunst. Losjes in het leven staan en toch kracht uitstralen. Uiteindelijk vallen zo de puzzelstukken op hun plek. Bij strategie en communicatie. Plezier geeft kracht en vaart, verhoogt de weerbaarheid. Daarom wil Van BuitenAf het luchtig houden, ondanks de ernst van onderwerpen en doelen.

Gedeelde vreugde is dubbele vreugde. Dat motto doordrenkt alle dagen. In de relatie met opdrachtgevers en werkpartners, maar ook na gedane arbeid. Een manier van leven en werken. Die beleving krijg je op de koop toe.

Terugblik | Een kijk in het verleden

LHBTI .jpg
Effectieve aanvliegroutes voor het versterken van communicatie

Advies over de interne en externe communicatie

Evenzo de borging ervan

Knelpunten, behoeften en verbetermogelijkheden in kaart

Aanreiken van een werkagenda met een meerjarig perspectief

2022 | Rogplus, Uitvoerder van Wmo | Maassluis, Vlaardingen, Schiedam

Hardlopen.jpg
Een offensief dat inzet op vitaliteit en behoud van medewerkers

Voor Jeugdzorg, Sociaal Werk en Kinderopvang

In kaart brengen en toetsen van perspectieven, behoefte en draagvlak onder sociale partners (vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties)

Mogelijkheden uiteenzetten voor aanwenden van Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) voor de drie sectoren

Thema's zijn bevorderen van werkplezier, bestrijden van werkdruk, werkgerelateerd verzuim en agressie, nastreven van goede werk-privé balans, motivatie, positieve gezondheid en een (veilige) werkomgeving

Afstemming zoeken met overige zorgbranches en SZW

Advies aan FCB

2021 | Arbeidsmarktfonds FCB | Utrecht

PZNL.jpg
Aandacht vasthouden op menswaardig bestaan in laatste levensfase

Ontrafelen van belangen in versnipperd en vaag organisatie- en werkveld

Oorzaken ervan, gezamenlijke wensen van stakeholders en sleutelfiguren en mogelijkheden in kaart brengen

Advies aan bestuur PZNL over haalbare ambities, acties, resultaten en positionering

Daarmee het activeren van zichtbaarheid, steun en daadkracht voor palliatieve zorg in Nederland

Aanzetten formuleren voor Tweede Nationaal Programma

Tijdens corona handelingsperspectief aanreiken aan lokale teams en dat vertalen in beleidsadvies aan regering en parlement

2020 - 2021 | Palliatieve Zorg Nederland | Utrecht

Huisarts_Maud.jpg
1:1 Coaching huisarts

Helpen plaveien van weg bij zoektocht van huisarts in moeilijke omstandigheden

Ondersteuning bij een zakelijk geschil. Daarmee bijstand geven bij omzetten van zijspoor naar een hoofdroute

Beslissingen helpen voorsorteren én eigen maken. Sterker maken. Voor huisarts én patiënten

2020 | Utrecht

CAO Lab Sociaal Domein.jpg
Cao Lab Sociaal Domein

Een projectaanpak van werknemers en werkgevers

Beoogt flexibele arbeidsvoorwaarden en een gelijk speelveld

Toewerken naar extra handelingsruimte op lokaal niveau binnen het brede terrein van arbeidsvoorwaarden

Duaal projectleiderschap

2019 - 2020 | CAOP | Den Haag

Tattoo electrocardiogram.png
Samenspraak en ontmoeting van lotgenoten

Aortadissectie. Het voelt als een overval. Als een dief in de nacht steelt het onbevangenheid. Zelfs vrijheid. Levenskracht. Of erger. Daarom is het hoogste tijd voor extra belangstelling, bemoediging en oplettendheid.

Kennis verzamelen, vergroten, bundelen en verspreiden

Verkennen mogelijkheden van versterking organisatiekracht

Lotgenoten ervaringen laten delen

Dagvoorzitterschap lotgenotendag

2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Aortadissectiegroep | Utrecht

Tilburg tROM.jpg
Balanceren tussen rechtvaardigheid, kwetsbaarheid en goede bedoelingen

Chroom-6 in schuurstof van verf op NS-treinen in Tilburg is veroorzaker van veel leed onder uitkeringsgerechtigden. Tussen 2004 en 2012 werden zij verplicht tewerkgesteld door de gemeente Tilburg. Een onafhankelijke commissie laat onderzoek uitvoeren.

Communicatief en strategisch helpen opstarten van onafhankelijke onderzoekscommissie Tilburg Chroom-6 (2017)

Aanreiken strategische afwegingen voor eindoordeel van Commissie

Tekst, concept en begeleiding van eindrapport ‘Door het stof’.

Daarover schreef prof. dr. Bert van Roermund - rechtsfilosoof - in het Brabants Dagblad: 'Over leren gesproken: dit kloeke rapport verdient een plaats in elke cursus 'Hoe leer ik schrijven?' voor ambtenaren.' Ook dat is terug te lezen. En wel: hier

Begeleiding bij opstellen bijbehorende vertalingen en animaties

Medeorganisatie publiekspresentatie eindrapport

2017, 2018 & 2019 | CAOP | Den Haag

Aanhetwerkvoorouderen.jpg
Oplossingen voor nijpende arbeidsmarktkwesties in de zorg voor ouderen

Bijeenbrengen en houden van samenwerkingsverband in de zorg voor ouderen

Sturen op wederzijdse relaties, draagvlak, zichtbare en gewaardeerde ondersteuning en profilering

Acties verkennen die verlichting geven in een krappe arbeidsmarkt

Afspraken formuleren en vastleggen in een overeengekomen Arbeidsmarktagenda 2023

2017 | Samenwerkingsverband Actiz, NVZ, BTN, MBO-Raad, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en het ministerie van VWS | CAOP te Den Haag

vluchtelingen2_k2.gif
Versnellen huisvesting toegelaten vluchtelingen | Opnieuw Thuis

Programma voor versnelling van huisvesting toegelaten vluchtelingen

Samenwerkingsverband VNG, IPO, COA, Aedes en ministeries V&J, SZW, BZK

Ontwikkelen communicatiestrategie
en uitvoering ervan. Voorlichting, kruisbestuiving

Ontsluiten kennis. Vergroten betrokkenheid bestuurders en professionals in het land

Van gemeenten tot provincies. Van COA-locaties tot woningcorporaties en vluchtelingenwerk

Online-communicatie, social media, drukwerk, journalistieke verhalen

2014 - 2016 | Samenwerkingsverband VNG, IPO, COA, Aedes en ministeries V&J, SZW, BZK | Landelijk ( te Den Haag)

decentralisaties.jpg
Zorg en ondersteuning dichtbij mensen brengen

Decentralisaties Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet

Strategische communicatie voor gemeenten ontwikkelen en uitdragen

Positionering en profilering van gemeenten bij kabinet en departementen

Dagelijks communicatievoornemens Rijk toesnijden op wensen gemeenten

Ondersteuning netwerk 2000 communicatieambtenaren gemeenten

Organisatie conferenties

2014 | Vereniging Nederlandse Gemeenten | Landelijk (te, Den Haag)

prodas.jpg
Leerlingen laten ontdekken

Ontwikkelen strategische positionering van basisscholengemeenschap

Kern: ontdekken op school

Advisering voorzitter RvB

2015 | Prodas Scholengemeenschap | Deurne - Asten - Someren

opvoedpoli_gk.jpg
Jeugdigen in problemen en hun opvoeders zelf laten kiezen

Planmatig vooruitbrengen communicatieaanpak

Nieuwe prikkels toevoegen en versterking profiel

Vergroten betrokkenheid stakeholders

Hulp bij ontwikkelen financieringsvoorstel Jeugdhulp Amsterdam

Bestuurlijke samenwerking versterken met collega jeugdinstelling voor onderwijs en jeugdhulp

Coaching communicatieadviseur

Advisering bestuur

2013 | De Opvoedpoli | Landelijk en in Amsterdam

batavialand.jpg
Overbruggen van verschillen

Ontwikkelen en uitvoering van creatief concept workshops voor medewerkers

Aanzetten aanreiken voor samenwerking, identiteit, positionering en steun voor nieuwe erfgoedpark

Advisering directie

2016 | Batavialand | Lelystad

MOGU.jpg
Wens is passende dienstverlening door Welzijn en Zorg

Versterken onderlinge samenhang bestuur, directie, lobby en communicatie

Positiebepaling branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening bij decentralisaties Wmo, Jeugdwet en Participatiewet

Leden branchevereniging ondersteunen bij voorbereiding decentralisatie

Opstellen van meerjaren beleidsagenda (visie & organisatie) en reorganisatieplan en ondersteunen van bestuur en directie bij uitvoeringsproces

Inrichten bestuurssecretariaat

Advisering bestuur

2012 - 2013 | Maatschappelijk Ondernemers Groep | Landelijk (te Utrecht)

rvdk_gk2.jpg
Beschadiging voorkomen van kinderen

Ontwikkelen en steun verwerven voor vernieuwd communicatiebeleid

Aansturing en positionering afdeling communicatie

Ondersteuning reorganisatie

2011 | Raad voor de Kinderbescherming | Landelijk (te Utrecht)

Reclassering.gif
Met dwang en drang werken aan een veilige samenleving

Herpositionering van organisatie

Herstellen en borgen van vertrouwen

Binnen organisatie en onder stakeholders

Ontwikkelen, uitvoeren en uitdragen crisisaanpak

Dagelijks handelen op snijvlak organisatie, publiek, politiek, pers en maatschappij

Inzet van communicatiemiddelen: online, social media, druk, voorlichting

2005 - 2010 | Reclassering Nederland | Landelijk (te Utrecht)

mijarc.jpg
Zelfinitiatief, zelfcreatie en zelfstandigheid

Plattelandsjongerenvereniging

Empowerment leden en ontwikkeling van hun omgeving

Verenigingsmanagement Europa en wereldwijd

Seminars en congressen; inhoud, organisatie, financieel, logistiek, statutair

Uitbreiding organisatie naar Midden- en Oost-Europa

Mobiliseren draagvlak voor verbeteringen positie plattelandsjongeren in Europese regelgeving

1988 - 2001 | MIJARC-Europe | Europa en wereldwijd (te Brussel)

intercity youth en jeugdparticipatie_gk2.jpg
Versterken eigen kracht van jongeren van Vladivostok tot IJsland

Ontwikkelen vormen jeugdparticipatie
'Non-formal education'
Lokaal, landelijk, Europees, Internationaal

Voor, door en met jongeren

Vrijwillig en beroepsmatig

Train-de-trainer:
ontwikkelen methodieken

Uitvoering ervan in programma's, seminars en trainingen

Bijdragen aan samenvoeging drie Europese koepelorganisaties

Bijdragen aan ontwikkeling Europese indicatoren jeugdparticipatie (2016)

1988 - 2001 & 2016 | Internationale jongerenorganisaties | Raad van Europa | Europese Adviescommissie Intercity Youth Europa (Brussel, Straatsburg, Budapest)

Blootgelegd | Verhalen Van BuitenAf

Oeigoeren.jpg
Uitzichtloos lijden

Islamitische extremisten. Dat zijn het! Wahabisten. Terroristen! Een heel volk. Zo’n 21 miljoen. De Chinese regering in Beijing beweert deze ongein over Oeigoeren. Allemaal vormen ze gevaar. Voor de staat! De wereld! Of tenminste voor de harmonie die de ...

2018 Xinjiang - uiterste westen van China

Oezbekistan.jpg
Oezbeeks venijn heeft een roze gekleurde staart

Over de glorietijden van Khiva, Buchara en Samarkand langs de Zijderoute steek ik hier met gemak de loftrompet. Over de onbetwiste schoonheid van de steden eveneens.

Uitwijden doe ik met plezier over de jadegroene koepels van de islamitische scholen. Als ...

2018 Oezbekistan

149_Basmala.jpg
Basmala! Weer een goede daad

Knetterend vuur. Brandende ogen, smeulend haar en wol. Penetrante walmen stijgen op boven vers vlees dat zwart verteert door vuur. De geur domineert. Verdwijnt niet meer uit de neus. Het is Id al-Adha.

Duizenden schapen, maar ook geiten, koeien en ...

2013 Xinjiang - uiterste westen van China

Marc van der Riet Van BuitenAf legt soms pijnlijke werkelijkheden bloot. Tijdens zijn reizen ontmoet hij mensen. Het decor van zijn verhalen is hun vrijheid. Of juist de beperking ervan. Vaak is het de invloed van politieke en religieuze machthebbers op het leven van gewone mensen op straat.

Nieuwsgierig naar meer? Neem contact op met Van BuitenAf.

143_Uitweg_uit_armoede.jpg
Uitweg uit de armoede – In sha Allah!

In stilte neemt Kayhusrav drie jaar lang de enige nette schoenen van zijn vader onder zijn arm. Elke winterdag loopt hij ermee naar de achteringang van de dorpsschool. Daar wisselt hij de schapenleren zomerschoenen met vaders’ doornatte kaplaarzen.

Een lemen ...

2013 Tadzjikistan

134_Opgelegd_zwijgen.jpg
Opgelegd zwijgen

Het paradijs. Voor velen is dat het hiernamaals: vruchtbare gronden, kabbelende riviertjes, honingzoete bloemen en veel maagden. Voor anderen is het mijn vaderland.

Schrander van postuur. Hoofd vol zwart haar. Netjes geknipt. Kleding keurig. Een verzorgde jongeman. Langzaam loopt hij ...

2013 Iran

Roze Kartelranden
Roze kartelranden van de Zijderoute

Turkije, Iran, Oezbekistan, Tadzjikistan, Kirgizstan... het zijn geen landen waar locals homo’s met open armen ontvangen. Deze mannen leven een verborgen bestaan. Je thuis voelen is dus best lastig. Laat staan veilig.

In Bishkek meld ik mij online aan ...

2013 Kyrgyzstan

Buenos Aires.jpg
Koningin van de nacht

Buenos Aires. Rauw is ze. En begeerlijk. Heeft grandeur. Koningin van Zuid-Amerika. En van de nacht. Ze kent het echte gooi-en-smijtwerk uit tijden die we gemakkelijk vergeten. We kennen haar teveel, of juist te weinig waarden toe. Harde werkers, sjieke ...

2017 Argentinië

fakaleiti.jpg
Fakaleiti. Van de hoogste klasse

Een forse man. Niet vrouwelijk. Tenminste niet op het eerste gezicht. Alle bewegingen zijn gracieus. Hij is een dame. Opgeleid en wel. Heeft kennis van etiketten. Bepaalt hier de mores. Handen draaien charmante rondjes. Stof van de jurk verandert erdoor ...

2011 Tonga (Polynesië)

Contact

In actie komen. Extra informatie? Voornemens bespreken? Samen aan de slag? Of gewoon een kop koffie. Contact leggen met Van BuitenAf is gemakkelijk. Bellen is lekker snel. Mailen kan ook. Een reactie Van BuitenAf - voorheen Marc Werkt! - volgt in een mum van tijd.

Marc van der Riet | Van BuitenAf | +31.6.18880023
marc@vanbuitenaf.nl